Regulamin

Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych
i pisemnych przez Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz klientów usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych przez „Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE”, a także pracę i obowiązki stron zawartych w zleceniu tłumaczenia.
2. Podstawą świadczenia usług tłumaczeń ustnych i pisemnych jest pisemne zamówienie. Jeżeli biuro nie podejmie się zlecenia tłumaczenia jest zobowiązane niezwłocznie Klienta o tym poinformować.
3. Niniejszy Regulamin wiąże strony po przyjęciu od Klienta przez „Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE” zlecenia na tłumaczenie ustne lub pisemne.

§ 2
Składanie Zamówień

1. Przed złożeniem zamówienia strony ustalają zakres i cenę. Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE wysyła do Klienta drogą elektroniczną wycenę, w której zawarte są koszt i termin realizacji zlecenia.
2. W przypadku pierwszego zlecenia zawsze pobierana jest przedpłata w wysokości 50% szacunkowych kosztów zamówienia. „Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE” może każdorazowo uzależnić przyjęcie tłumaczenia do realizacji od wpłacenia przez Klienta przedpłaty.
3. Termin realizacji tłumaczenia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Klienta oferty a następnie potwierdzenia przez Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE przyjęcia zlecenia do realizacji. Dzień zlecenia tłumaczenia nie jest wliczany do terminu realizacji.
4. Jeżeli zleceniodawca odwoła zlecenie po jego akceptacji, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% wartości zlecenia.

§ 3
Tłumaczenia pisemne

1. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieuwierzytelnionego) obejmuje 1800 znaków ze spacjami (w statystyce wyrazów MS Word).
2. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami (w statystyce MS Word).
3. Rozliczenie następuje na podstawie liczby stron tekstu przetłumaczonego, zarówno w przypadku tekstu zwykłego jak i przysięgłego.
4. Standardowo Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE wykonuje tłumaczenia pisemne w następujących trybach:
Tryb zwykły: do 5 stron rozliczeniowych dziennie
Tryb przyspieszony: od 6 do 11 stron dziennie (+25%)
Tryb ekspresowy: od 12 do 20 stron na ten sam dzień (+50%)
Stawka ustalana indywidualnie: powyżej 20 stron na ten sam dzień
5. Soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu wykonania tłumaczenia.
6. Klient zlecający tłumaczenie w trybie ekspresowym i superekspresowym godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów. Nie mogą być one podstawą jakichkolwiek roszczeń. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych wykonywane będą w oparciu o najlepszą wiedzę Biura, w sposób prawidłowy językowo jednakże Biuro zwolnione jest z odpowiedzialności za ewentualne niedokładności lub błędy w tłumaczeniu, które czytelne są lub mogą być wyłącznie dla specjalistów danej branży. Ponadto zleceniodawca dając zlecenie oświadcza, że wie i akceptuje, że tłumaczenie nie jest nauką ścisłą, oraz, że dla tłumaczenia czasami niezbędna jest znajomość szerszego kontekstu, która tłumaczowi nie jest znana. W takim przypadku strony uznają za prawidłowe wykonanie tłumaczenia w oparciu o najlepszą wiedzę profesjonalną tłumacza.
7. W przypadku tłumaczenia przysięgłego termin realizacji liczony jest od dnia odbioru oryginału dokumentu przez naszego kuriera.

§ 4
Tłumaczenia ustne

1. Podstawą rozliczenia tłumaczeń ustnych są bloki:
Tłumaczenia konsekutywne: 2 godziny zegarowe
Tłumaczenia symultaniczne: 4 godziny zegarowe
Tłumaczenia wyjazdowe: 8 godzin zegarowych
2. Wynagrodzenie tłumacza jest rozliczane na podstawie ilości czasu, w jakiej pozostaje do dyspozycji Klienta. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia; nie może on być jednak krótszy niż czas określony w zleceniu. Zleceniodawca nie może skrócić zamówionego czasu tłumaczenia w trakcie jego trwania.
3. Tłumaczenia szeptane wykonywane są dla grup nie większych niż 2 osoby.
4. Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są przez zespół dwóch tłumaczy.
5. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna.
6. Przerwy w tłumaczeniu, krótsze niż 2 godziny wliczane są do czasu pracy tłumacza. O przerwach dłuższych niż 2 godziny należy poinformować Biuro przy składaniu zamówienia.
7. Za dzienny czas pracy tłumacza przyjmuje się 8 godzin. 9 i 10 godzina rozliczane są w bloku 2 h i rozliczane są z dopłatą 50%. 11 i 12 godzina stanowi kolejny blok i jest rozliczana z dopłatą 100%.
8. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć komplet materiałów umożliwiający tłumaczowi przygotowanie się do pracy (program zajęć, lista uczestników, porządek obrad, sprawozdania, referaty, prezentacje wnioski, materiały pomocnicze – w zależności od typu spotkania) na dwa dni przed rozpoczęciem tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia kompletu materiałów umożliwiającego przygotowanie się do pracy na dwa dni przed tłumaczeniem, Zleceniobiorca nie odpowiada za jakość wykonanego tłumaczenia symultanicznego związanego z materiałami, które nie zostały dostarczone.
9. Jeżeli zleceniodawca odwoła zamówioną usługę na 2 dni robocze przed ustalonym terminem wykonania tłumaczenia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej równoważnej 75% wartości zlecenia.
10. Stawki za tłumaczenia ustne w niedzielę, święta i w godzinach nocnych podwyższa się o 100%.
11. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych rozliczenie zawsze następuje na podstawie bloku 8 godzinnego – nie zależnie od tego czy tłumaczenie będzie trwało krócej. Zleceniodawca ponosi także koszty i odpowiada za zorganizowanie dla tłumaczy dojazdów, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia. Opłata za czas dojazdu tłumacza jest ustalana każdorazowo w zależności od miejsca tłumaczenia.
12. Stawka za tłumaczenie z języka obcego na język obcy ustalana jest indywidualnie.

§ 5
Poufność

1. Wszystkie dokumenty i materiały powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczona przez tłumaczy ustnych są traktowane, jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem współpracowników Biura.

§ 6
Reklamacje

1. Ewentualne wady dotyczące wykonanych tłumaczeń, wskazane w reklamacjach złożonych przez Klienta i uznanych przez Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE, będą usuwane nieodpłatnie, jeżeli zostaną zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia wykonania zlecenia.
2. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin i wysokość zapłaty za tłumaczenie chyba, że Zleceniodawca w sposób obiektywny wykaże, że usługa została wykonana wadliwie w znacznej części, a Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości usunięcia ustalonych wad. W takiej sytuacji Zleceniobiorca obniży kwotę należną z tytułu wykonanego tłumaczenia proporcjonalnie do procentowej ilości stwierdzonych wad tłumaczenia.
3. Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE rozpatruje reklamację Klienta w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli w przeciągu 7 dni Klient nie ustosunkuje się do ww. stanowiska, uznaje się, że Klient zaakceptował stanowisko Biura Tłumaczeń FUTURE CENTRE.
4. Zastrzeżenia, co do jakości tłumaczenia muszą być precyzyjne i umotywowane. Nie mogą wynikać wyłącznie z odmiennego poczucia estetyki i subiektywnych preferencji, kontekstu nieznanego tłumaczom lub wiedzy specjalistycznej, której tłumacz nie posiada.
5. Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe i merytoryczne znajdujące się w tekście oryginalnym. Takie rzeczy jak daty historyczne, wzory, formuły, obliczenia nie są sprawdzane.
6. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem zamówienia przez Hermeneus ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto należnego biuru za wykonanie tego zamówienia.
7. Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, wynikające z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Zamówienia Klienta.
8. Wszelkie spory dot. usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Biura Tłumaczeń FUTURE CENTRE, chyba że umowy zawarte z Klientem stanowią inaczej.

§ 7
Odpowiedzialność

1. Klient składający zamówienie na wykonanie prac w trybie przyspieszonym i ekspresowym godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów, które nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Po zgłoszeniu błędów przez Klienta Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE zobowiązuje się usunąć wady tłumaczenia w terminie do 14 dni roboczych.
2. Niezależnie od trybu wykonywania zlecenia Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do kwoty netto zlecenia.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Klient odwoła zlecenie tłumaczenia pisemnego lub weryfikacji po jego akceptacji, zleceniobiorcy przysługuje kara w wysokości 100% szacowanej wartości zlecenia.
2. Odwołanie zleceń tłumaczeń ustnych określa § 4 pkt.9.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od momentu złożenia zamówienia, to jest od momentu mailowej akceptacji oferty lub podpisania umowy o współpracy.
2. W wyjątkowych przypadkach Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy. Takie przypadki będą jednak wymagały poświadczenia w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Niniejsza umowa interpretowana będzie zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej.

Wycena

Formularz szybkiej wycenyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3 w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji na zapytanie oraz kontaktu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3 na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus. Pełna treść regulaminu.

Zamknij i wróć do formularza